REZERVACE

REZERVACE

Vámi níže uvedené osobní údaje budou použity pro potřeby konkrétní akce.

Objednavatel
*
*
*
*
Volné termíny Volné termíny:
Počet hráčů/cena Počet hráčů / cena:
Poznámka k rezervaci
Všeobecné obchodní podmínky:
 1. Všeobecné obchodní podmínky
  • 1.1. Úniková hra Točník – HACVIA je zastoupena podnikající fyzickou osobou (dále jen provozovatel) jménem Karel Novák, místem podnikání Karla Šafáře 11/209, České Budějovice 2, 370 05, Česká republika, IČ:06971873 , zapsanou Magistrátem města České Budějovice a jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) a právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.
  • 1.2. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP a to zveřejněním aktuálního VOP na webových stránkách provozovatele www.hacvia.eu
 2. Bezpečnostní pravidla
  • 2.1. Nezbytnou podmínkou účasti v únikové hře a doprovodného programu (dále jen akce) je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky, kteří budou předem poučeni a seznámeni o dodržování těchto zásad. Účastník tímto souhlasí, že pokud se nebude řídit podle těchto zásad a pokynů pověřené osoby(dále jen pořadatel), vyhrazuje si tímto tato osoba právo vyloučit jej z akce bez nároku na vrácení peněz.
  • 2.2. Před zahájením akce musí účastník podstoupit poučení a podepsat prohlášení potvrzující, že byl srozumitelně poučen a seznámen s těmito podmínkami.
  • 2.3. Účastník se účastní akce dobrovolně a na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
  • 2.4. Vzhledem k místu konání akce je třeba držet se vyznačených tras, dbát zvýšené opatrnosti a řídit se výše zmíněnými pokyny.
  • 2.5. Akce se odehrává z velké části v nočních hodinách a v tmavých prostorech. Akce proto není vhodná pro osoby s klaustrofobií a strachem ze tmy a pro osoby s vážnou zrakovou poruchou.
  • 2.6. Pokud by měl jakýkoliv účastník problémy s jakýmkoliv typem srdečního onemocnění či jiným obdobným onemocněním, tento účastník by měl tuto skutečnost sdělit pořadateli a zvážit svou účast na akci s ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy platí, že každý účastník se účastní akce na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.
  • 2.7. Jakýkoliv z účastníků, který se v průběhu trvání akce bude chovat neukázněně nebo bude kazit ostatním účastníkům jejich zážitek z akce či jakkoliv jinak omezovat ostatní účastníky v průběhu akce, může být vyloučen na základě rozhodnutí pořadatele, a to bez nároku vrácení peněz či jejich části. Pokud bude jakýkoliv účastník úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení prostor hradu Točník, odpovídá za způsobenou škodu a bude z akce vyloučen na základě rozhodnutí pořadatele, a to bez nároku na vrácení uhrazených peněz či jejich části. Způsobenou škodu je účastník povinnen uhradit v plné výši. Provozovatel akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení v rámci obvyklého opotřebení.
  • 2.8. Pokud bude jakýkoliv účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou, nebude vpuštěn do prostor hradu Točník, a to na základě rozhodnutí pořadatele, či vedení hradu Točník. Dále platí že pořadatel může odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení pořadatele či vedení hradu Točník bude jevit nezpůsobilým absolvovat akci ze zdravotních/bezpečnostních/operativních důvodů.
  • 2.9. Účastníkům není povoleno vstupovat do prostor hradu Točník s jakýmikoliv zbraněmi, či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či bezpečnost jiných účastníků či zaměstnanců hradu Točník. V prostorách hradu Točník či jeho bezprostřední blízkosti je striktně zakázáno kouřit a požívat alkoholické, či jiné návykové látky. Účastník může být z bezpečnostních důvodů požádán o předložení obsahu svých osobních zavazadel za účelem prohlídky, zda neobsahují výše uvedené nebezpečné předměty.
  • 2.10. Provozovatel neodpovídá za škodu, ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností, které budou umístěny v prostorách hradu Točník.
  • 2.11. V prostorách akce se z důvodu osvětlení prostor používá otevřený oheň, proto je nutné v blízkosti takovéhoto osvětlení dbát zvýšené opatrnosti pohybu a jakékoliv případné ohrožení bezpečnosti ohlásit neprodleně pořadateli.
  • 2.12. Součástí akce je ochutnávka středověkých pokrmů, kterou účastník podstupuje zcela dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Souhlas/nesouhlas s ochutnávkou stvrdí účastník při objednávce a následně podpisem prohlášení o souhlasu s VOP.
 3. Obchodní pravidla
  • 3.1. Celková cena akce je dána rezervací.
  • V případě že účastník zarezervuje příslušnou akci ve zvoleném termínu/provedení/počtu účastníků a na základě rozhodnutí účastníka dojde ke změně počtu hráčů/změně termínu, v důsledku čehož dojde ke snížení konečné ceny vstupného v daném případě, případný přeplatek vzniklý na straně účastníka se účastníkovi nevrací.
  • 3.3. V případě že účastník zarezervuje příslušnou akci ve zvoleném termínu/se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí účastníka dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvoleného termínu v důsledku čehož dojde ke zvýšení konečné ceny vstupného v daném případě, účastník je povinen vzniklý nedoplatek Provozovateli uhradit.
  • 3.4. Vstupné může být uhrazeno pouze platbou předem na účet Provozovatele.
  • 3.5. Podmínky pro vrácení uhrazeného vstupného při zrušení rezervace účastníkem
   • 3.5.1. Při zrušení rezervace déle než 7 dní před termínem vrátí Provozovatel účastníkovi 100% uhrazeného vstupného
   • 3.5.2. Při zrušení rezervace déle než 3 dny avšak ne více než 7 dní před termínem rezervace vrátí Provozovatel účastníkovi 70% uhrazeného vstupného
   • 3.5.3. Při zrušení rezervace méně než 3 dny před termínem rezervace se uhrazené vstupné nevrací.
  • 3.6. Při zrušení akce z důvodu nepříznivého počasí se dle rozhodnutí účastníka a po domluvě s Provozovatelem změní termín akce a to bezplatně. Vrácení uhrazeného vstupného není možné v případě volného náhradního termínu. Není-li žádný náhradní termín volný, je možné po domluvě s Provozovatelem vrátit uhrazené vstupné v plné výši.
  • 3.7. Jestliže dojde ke změně počasí až po příjezdu do prostor hradu Točník, je možné po domluvě s Provozovatelem vrátit účastníkovi až 80% uhrazeného vstupného.
  • 3.8. Účast na akci není doporučena osobám mladším 10 let. Účastníci mladší 15 let musí být v průběhu celého trvání akce doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým zástupcem nezletilého účastníka.
  • 3.9. Provozovatel si kdykoliv vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou náhradou účastníkem uhrazeného vstupného.
 4. Pravidla pořizování audiovizuálních záznamů
  • 4.1. Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v prostorách hradu Točník je přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu se trestá smluvní pokutou ve výši 5000,- Kč a okamžitým ukončením akce bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. Pořadatelé akce vám rádi udělají upomínkový snímek ze hry po jejím ukončení v prostorách za tímto účelem vyhrazených.
  • 4.2. Účastníci jsou Provozovatelem laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu hry, zvláště o jejích zápletkách a řešeních. Prosím zachovejte tak unikátní zážitek ze hry i všem ostatním účastníkům.
 5. Dárkové poukazy
  • 5.1. Dárkové poukazy HACVIA vystavené a prodávané Provozovatelem jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ). Dárkovým poukazem je držitel, který dárkový poukaz předloží v prostorách hradu Točník, oprávněn k absolvování jedné akce, v počtu účastníků dle typu poukazu.
  • 5.2. Není-li na dárkovém poukazu uvedeno jinak, dárkový poukaz HACVIA je platný po dobu 1 roku od zakoupení poukazu.
  • 5.3. Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými Provozovatelem.
 6. Omezení odpovědnosti
  • 6.1. Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách Provozovatelem mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat. Přístup na webovou stránku Provozovatele a používání služeb a odkazů.
  • 6.2. V průběhu poskytování svých služeb bude Provozovatel maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání svých klientů. V každém případě však platí, že Provozovatel nebude odpovědný za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu nepředvídatelných událostí jako např. požár, přírodní katastrofy, válka atd.
  • 6.3. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv prodlení či výpadky provozu na webových stránkách způsobené např. výpadkem telekomunikačních služeb, výpadků IT a sítě či souvisejících záležitostí.
  • 6.4. Webové stránky Provozovatele obsahují tzv. cookies za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané sítí Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek Provozovatele. Vyplněním rezervačního formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách.
  • 6.5. Společnost není odpovědná za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek Provozovatelem a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.
  • 6.6. Provozovatel není odpovědný za činnost a případné výpadky či omezení bankovních systémů obsluhujících platební systémy a platební bránu napojené na rezervační systém Provozovatele.
  • 6.7. V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti Provozovatele vůči účastníkovi je výše odpovědnosti omezena výší vstupného uhrazeného účastníkem za použití služeb nabízených Provozovatelem.
 7. Zpracování osobních údajů
  • 7.1. Jakékoliv osobní údaje o klientech a účastnících únikových her provozovaných Provozovatelem jsou pečlivě uloženy a zabezpečeny v datových archivech Provozovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o osobních údajích. Jakékoliv osobní údaje získané Provozovatelem mohou být použity pouze pro potřeby domluvené konkrétní akce a v žádném případě nebudou poskytnuty jakékoliv třetí osobě. Bez výslovného souhlasu účastníků, Provozovatel používá osobní údaje pouze a v rozsahu umožněném Zákonem, zejména pak ustanoveními § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odstavec 6 Zákona a dále v plné účinnosti zákona O ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).
Kontakty

Karel Novák
Karla Šafáře 11/209
České Budějovice 37005
+420732912308
info@hacvia.eu, rezervace@hacvia.eu